ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดจ้างการให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน Core Banking System ด้านมาตรฐานระบบ : 29:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางการจัดจ้างการให้บริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล : 25:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางการจัดจ้างงานบริการวงจรข้อมูลสื่อสารคอมพิวเตอร์ : 15:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องโทรสาร จำนวน 21 เครื่อง : 13:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล : 08:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์พับปิดผนึกอัตโนมัติ และจัดส่งไปรษณีย์จดหมายแจ้งสถานะข้อมูลเครดิตลูกค้าสินเชื่อ : 04:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงาน Customer Reward System,Transaction Management System, Signature Verification System สำหรับปี 2563 : 04:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าใช้ลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาในการใช้งานซอฟต์แวร์จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Software) และระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup & Replication) : 31:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer : 31:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งและบริการบำรุงรักษา Software Licenses Anti Virus : 31:10:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 4