ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาระบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน(Collateral Appraisal System:CAS) : 09:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางการให้บริการระบบงานบริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (e - studentloan System) : 25:09:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดซื้อ Software Privileged Access Management : 04:09:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดหาระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN) ทดแทนระบบเดิม : 28:08:2019 ดาวน์โหลด
ราคากลางจัดจ้างผลิตและออกแบบปฏิทินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 : 22:08:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดจ้างเพื่อพัฒนาโปรแกรมการนำส่งข้อมูลผลตอบแทนเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ด.บ.01 ด.บ.02 ตามรูปแบบ (Format) ของกรมสรรพากร : 02:08:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทำระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Process) : 30:07:2019 ดาวน์โหลด
ราคากลางจัดจ้างสำหรับการบันทึกบัญชีสินเชื่อที่มีสถานะตัดหนี้สูญ (Write Off) ที่เกี่ยวข้องกับคู่บัญชีของ UEI และ FN : 09:07:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศราคากลางจัดหา License Windows Server 2019 : 06:06:2019 ดาวน์โหลด
ราคากลางจัดจ้างงานพัฒนาระบบงานเว็บไซด์ธนาคาร : 30:05:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 3