อื่นๆ

คู่มือ เรื่องมาตรฐานราคากลางวัสดุและพัสดุของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2560-2561 ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป : 27:09:2019 ดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องมาตรฐานราคากลางวัสดุและพัสดุของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2560-2561 ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป : 27:09:2019 ดูรายละเอียด
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง : 19:06:2019 ดูรายละเอียด
อัตราราคางานต่อหน่วย : 19:06:2019 ดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ : 19:06:2019 ดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค : 19:06:2019 ดูรายละเอียด
บัญชีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์ : 18:06:2019 ดูรายละเอียด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 : 18:06:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 1
  • 1