ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างงานผลิตน้ำดื่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 22:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 20:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบ CBS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) : 08:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานเช่าใช้บริการระบบ E - Mail ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) : 08:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding : 27:02:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตน้ำดื่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสรรน้ำดื่มให้กับสำนักงานทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 27:02:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำบูธธนาคารในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 01:02:2019 ดาวน์โหลด
Page 3 of 3