ไอแบงก์ จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ” เปิดโอกาสลูกหนี้รายย่อยมีปัญหา

         

           เปิดโต๊ะเจรจาให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ลูกค้าไอแบงก์โครงการสินเชื่อจุลภาคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาหนี้สิน ไม่ต้องถูกฟ้องดำเนินคดี

           ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ร่วมกับสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยจากโครงการของฝ่ายสินเชื่อจุลภาค ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีความตามกฎหมาย โดยให้โอกาสลูกค้าในการชำระหนี้คืนธนาคารด้วยวิธีการต่างๆตามความสามารถ และศักยภาพที่ยังไม่มีทางออกเรื่องปัญหาหนี้สินเข้ามาพบปะพูดคุย หรือขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารฝ่ายสินเชื่อจุลภาค และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5จังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม  ยึดหลักคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยโครงการนี้ มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ดังนี้

           •  ศาลแขวงจังหวัดสงขลา วันที่ 19-22 กันยายน 2557  
           •  ศูนย์อาหารสวัสดิการ สำนักศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจัตุจักร กทม.  วันที่ 27-28 กันยายน 2557และวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557
           •  ศาลจังหวัดสตูล วันที่ 2 ตุลาคม 2557
           •  ศาลจังหวัดยะลา วันที่ 15 ตุลาคม 2557
           •  ศาลจังหวัดปัตตานี  วันที่ 18 ตุลาคม 2557
           •  ศาลจังหวัดนราธิวาส วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557

        ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ อีกโครงการหนึ่งที่ ไอแบงก์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไอแบงก์ได้ให้ความสำคัญตลอดมา โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามระเบียบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสิทธิประโยชน์ที่ไอแบงก์ ได้เสนอต่อลูกหนี้ในโครงการไกล่เกลี่ย มีดังนี้

          •  ชำระหนี้ครั้งเดียว (ปิดบัญชี) ลดค่าปรับผิดนัดชำระให้ 100 % และลดกำไรพักแขวน 75 % โดยไม่มีส่วนสูญเสีย
          •  กรณีลูกหนี้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีระยะเวลาในการชำระไม่เกิน 6 เดือน ลดค่าปรับผิดนัดชำระให้ 100 % และลดกำไรพักแขวน 50 % โดยไม่มีส่วนสูญเสีย ซึ่งเป็นการตั้งพักไว้นอกมูลหนี้ หากลูกหนี้ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข TDR เงื่อนไขจะกลับไปที่สัญญาเดิม
          •  กรณีลูกหนี้ขอทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการขอลดค่างวดผ่อนชำระ และขยายเวลาในการชำระ ลดเฉพาะค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ 100 %   เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขหนี้ ซึ่งจะช่วยยุติปัญหาการชำระหนี้ได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

          ทั้งนี้ หากลูกค้า ไอแบงก์  ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1302 หรือ  ฝ่ายสินเชื่อจุลภาค  02-736-3960 – 2 ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 085-484-7903  

 


ประมวลภาพข่าว