ไอแบงก์ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เที่ยวแรก ณ สุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา04.40น.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดพิธีในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีแทน พร้อมด้วย อาจารย์อรุณ บุญชม ตัวแทนจากท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวอวยพรและนำขอดุอา ผู้แทนอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีกับผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน การประกอบพิธีฮัจย์เป็นศาสนกิจอันสำคัญยิ่งของศาสนาอิสลาม ที่กำหนดให้มุสลิมทั้งชายและหญิงผู้ที่มีความพร้อม ในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครมักกะหฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ทางไอแบงก์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ได้ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ไอแบงก์สนับสนุนอาหารว่างและน้ำดื่มให้กับผู้เดินทาง ณ จุดส่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตลอดจนจัดเตรียมน้ำดื่มไอแบงก์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส โดยมีร้อยโท สุรกำพล อดุลยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นายบดินทร์ อดุลภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐ ตัวแทนจากไอแบงก์เข้ามอบน้ำดื่มดังกล่าว
 

 


ประมวลภาพข่าว