ไอแบงก์ ร่วมสนับสนุนงาน "รวมใจเพื่อกองทุนสังคมสงเคราะห์"

         

             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปิดงาน "รวมใจเพื่อกองทุนสังคมสงเคราะห์"  ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายซะกาตและสังคมสังเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อระดมทุนทรัพย์และสิ่งของบริจาคของผู้มีจิตกุศลและผู้ใจบุญ ก่อนนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบทุกข์ภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ,ผู้ป่วยอนาถา,ผู้พิการทุพลภาพ หรือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของคณะกรรมการจัดงานในการเสริมสร้างความผาสุข ความสมัครสมานสามัคคีของสังคมไทย อันจะทำให้เกิดความมั่นคงและสันติสุขแก่คนในชาติ        

             และในโอกาสเดียวกันนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินสมทบ "กองทุนสังคมสงเคราะห์" และร่วมกิจกรรมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์การเงินอิสลาม พร้อมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR) ของธนาคาร รวม 5 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2)ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3)ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 4)ด้านเศรษฐกิจ และ5)ด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นพันธกิจของธนาคาร ในการคืนคุณค่าสู่สังคมครอบคลุมในทุกมิติเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิม ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา


ประมวลภาพข่าว