1. ดร.อณัส อมาตยกุล
2. ดร.มะรอนิง สาแลมิง
 
 
 
3. นายปราโมทย์ มีสุวรรณ
4. นายเสนีย์ อยู่เป็นสุข