1. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
2. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์์
3. นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์
4. นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร
5. นายธีระ ยีโกบ
 
6. ร.ต.อ. ภูมินทร์ พึ่งสุจริต
7. นายมาโนช แดงโกเมน
8. นางนุจรี ภักดีเจริญ