1. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
2. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์์
3. นายปภาณ อารียา
4. นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์
5. นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร
6. นายธีระ ยีโกบ
 
7. ร.ต.อ. ภูมินทร์ พึ่งสุจริต
8. นายสติ ศังขวณิช
9. นายมาโนช แดงโกเมน
10. นางสาวอาสรา อังกาเรีย
11. นางนุจรี ภักดีเจริญ