ไอแบงก์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ยึดหลักจริยธรรมอิสลามและธรรมาภิบาล ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นเลิศสำหรับลกลูกค้าทุกศาสนา ทำให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในความพร้อมสู่เป็นเลิศด้าน Retail Banking ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

   
 

 

   
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
   
   
                    
  • รางวัลเกียรติคุณ “The Best Islamic by Country” จาก Islamic Finance News (IFN) ประจำปี 2554
   
   
  • รางวัล "รัฐวิสาหกิจดีเด่น" ประจำปี 2553 ในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่พัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กร" 
   
   
  • รางวัลเกียรติคุณ “The Best Islamic Finance Bank in Thailand ” จาก Alpha Southeast Asia ประจำปี 2553 - 2554
   
   
  • รางวัลเกียรติคุณ “The Best Islamic by Country” จาก Islamic Finance News (IFN) ประจำปี 2552
   
   
  • รางวัลเกียรติคุณ “The Best Islamic Finance Bank in Thailand ” จาก Alpha Southeast Asia ประจำปี 2551 - 2552