วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นธนาคารอิสลามที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์
เพื่อเป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลืม  ลูกค้าทั่วไปที่ทำธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าทั่วไป

 

 พันธกิจ (Mission)

1. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ระบบงานได้มาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
2. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สถานะมั่นคง มีเสถียรภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน  สามารถดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างสมดุล
4. สนับสนุนและเชื่อมโยงการทำธุรกิจของกลุ่มมุสลิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 

แผนการดำเนินธุรกิจอนาคต
1. เพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจรายย่อย SMEs และธุรกิจรายขนาดใหญ่
2. เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
3. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4. ลดต้นทุนทางการเงิน
5. ดำเนินโครงการสำคัญที่ส่งเสริมการกลับสู่บริบทที่แท้จริงของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6. เพิ่มประสิทธิทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน