แผนการดำเนินธุรกิจอนาคต

            มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักพันธกิจหลัก สร้างความมั่นคงทางการเงิน ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ควบคู่ไปกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อให้ธนาคารสามารถพลิกฟื้นสถานะทางการเงินให้มีกำไรและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
 

1. การขยายสินเชื่อคุณภาพสูง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสินเชื่อและเงินฝาก                   

                                                                                 
2. การลดต้นทุนทางการเงิน                                  

                                                                                                                                              
3. การลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

                                                                                                                                                                      
4. การแก้ไขหนี้เสีย (NPF) และสกัดกั้นสินเชื่อที่มีปัญหาด้านคุณภาพ            

                                                                                              
5. เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ SFIs อื่น