แนวนโยบายของกระทรวงการคลัง (Statement of Direction: SOD)

กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวนโยบายสำหรับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนี้คือ

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น / ภาครัฐ (Statement of Direction: SOD)

      เป็นกลไกการระดมเงินออมและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่ประชาชนและ                    

ผู้ประกอบการตามหลักชะรีอะฮ์ โดยมีฐานะการเงินที่มั่นคง

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

        เป็นธนาคารอิสลามที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์  

 
เพื่อเป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิม  ลูกค้าทั่วไปที่ทำธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าทั่วไป

 

 พันธกิจ (Mission)

1. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ระบบงานได้มาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ


2. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี


3. สถานะมั่นคง มีเสถียรภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน  สามารถดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างสมดุล


4. สนับสนุนและเชื่อมโยงการทำธุรกิจของกลุ่มมุสลิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง


5. มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 

แผนการดำเนินธุรกิจอนาคต

            มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักพันธกิจหลัก สร้างความมั่นคงทางการเงิน ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ควบคู่ไปกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อให้ธนาคารสามารถพลิกฟื้นสถานะทางการเงินให้มีกำไรและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
 

1. การขยายสินเชื่อคุณภาพสูง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสินเชื่อและเงินฝาก                   

                                                                                 
2. การลดต้นทุนทางการเงิน                                  

                                                                                                                                              
3. การลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

                                                                                                                                                                      
4. การแก้ไขหนี้เสีย (NPF) และสกัดกั้นสินเชื่อที่มีปัญหาด้านคุณภาพ            

                                                                                              
5. เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ SFIs อื่น