ปี 2562  
 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  
 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  
   
ปี 2561  
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2561) วันที่ 29 มกราคม 2561  
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี 2561) วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  
ปี 2560  
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2560) วันที่ 30 มีนาคม 2560
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี  2560) วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ปี 2559
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี  2559) วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ปี 2558
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี  2558) วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
ปี 2557
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี 2557) วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/25557) วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ปี 2556
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2556) วันที่ 27 มีนาคม 2556
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี 2556) วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
ปี 2555
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี 2555) วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ปี 2554
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2554) วันที่ 3 มีนาคม 2554
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี 2554) วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 2/2554) วันที่  12 ตุลาคม  2554
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 3/2554) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
ปี 2553
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี 2553) วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
ปี 2552
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 6/2552) วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2552) วันที่ 10 กันยายน 2552
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 2/2552) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
ปี 2551
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 5) วันที่ 27 พฤษภาคม 2551
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2551) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
ปี 2550
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่4) วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2550) วันที่ 12 มิถุนายน 2550
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 2/2550) วันที่ 29 พฤศจิกายน2550
ปี 2549
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 3) วันที่ 25 พฤษภาคม 2549
ปี 2548
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 2) วันที่ 26 พฤษภาคม 2548
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2548) วันที่ 26 ตุลาคม 2548
ปี 2547
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2547) วันที่ 26 พฤษภาคม 2547
- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1/2547) วันที่ 9 ธันวาคม 2547
ปี 2546
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งแรก) วันที่ 10 มิถุนายน 2546