- ประมวลจริยธรรมของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)