บริษัทในเครือ และการลงทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อตามหลักศาสนาอิสลาม โดยช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบสาขา และรูปแบบตัวแทน ครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ปัจจุบันมีสาขาจำนวน 6 แห่ง  และมีตัวแทนในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

- ปีที่ธนาคารเข้าลงทุน : ปี 2553

- ที่อยู่ : 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2612-3233 โทรสาร 0-2612-3255

- เว็ปไซต์ : www.amanah.co.th