• ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • คณะกรรมการธนาคาร
 • คณะที่ปรึกษาชะรีอะฮ์
 • คณะผู้บริหารธนาคาร
 • โครงสร้างองค์กร
 • พรบ. และกฎกระทรวง
 • ไอแบงก์ มุ่งมั่นในการให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินที่เป็นเลิศ
 • นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ
 • รายงานประจำปี และงบการเงิน
 • แสดงถึงความเป็นผู้นำที่ก้าวหน้ายั่งยืน
 • กลุ่มธุรกิจ ibank
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • อันดับความน่าเชื่อถือ
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร