อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก (ร้อยละต่อปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2018