อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2019