อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน มกราคม 2562 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2019