อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศ "อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก" ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 ธันวาคม 2561

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2018