อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

อัตราผลตอบแทนเงินรับฝาก ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

อัตราผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2018