สินเชื่อธุรกิจที่มีศักยภาพในท้องถิ่น

ประเภทสินเชื่อ

 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • วงเงินเบิกถอนเงินสด
 

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับยอดขายและระยะเวลาจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
 

 หลักประกัน

 • ไม่มีหลักประกัน /ไม่น้อยกว่า 1/5 เท่า / ไม่น้อยกว่า 1/3 เท่า ขึ้นอยู่กับยอดขายและระยะเวลาจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ 
 

อัตรากำไร

 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front end Fee
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • นิติบุคคล มีสถานประกอบการตั้งอยู่ใน 49 จังหวัดที่มีสาขาธนาคารให้บริการ (ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี)
 • จดทะเบียนจัดตั้งก่อนปี 2558
 • ยอดขายไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
 • มีกำไรสุทธิย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทในปีล่าสุด
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ของธนาคาร
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาโครงการ 

 • ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2562